Vårt kvalitets- och miljöarbete

Företagspolicy

MB Mark & Betong har valt tre ord som representerar företaget fullt ut.

  • Förtroende
  • Säkerhet
  • Ansvar

Detta innefattar både våra kunder som andra intressenter i ledet vi arbetar med.

Förtroende inom kompetens, förmåga att ha hänsyn och alltid uppträdande för allas bästa

Säkerhet för alla parter och egendom under våra pågående uppdrag

Ansvar för uppfyllandet av såväl kontraktets som samhällets krav

Vårt företags verksamhet präglas av dessa grundstenar.

Kvalitet i arbete

Våra miljökvalitetsmål innefattar klimatkompenserade transporter och 100 % fossilfria maskiner inom en treårsperiod.

Vår verksamhet tillämpar kvalitetssystem, som även omfattar miljöledning och internkontroll av arbetsmiljön. Systemet är upprättat med referens till kravstandarden SS-EN ISO 9001 och standarden för miljöledning SS-EN ISO 14001. Vad gäller internkontroll av arbetsmiljön har vi med ledning av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och våra egna erfarenheter upprättat system för internkontroll av arbetsmiljön.

Kvalitetspolicyns intentioner uppfylls under kvalitetsledning av företagets arbetschefer genom kort- och långsiktiga målsättningar, inarbetade rutiner och instruktioner samt upprättade objektsspecifika kvalitetsplaner med anpassade uppföljningsdokument för kvalitetssäkring

Kvalitetssystemet är genom fortlöpande uppföljning och periodiserade internrevisioner under ständig utveckling. Ambitionen är att vår kvalitetssträvan ska motsvara kunders och företagets behov samt bekräfta kvalitetspolicyn.

Kvalitet är, som vi ser det, ett begrepp som måste inrymma förutsättningar för förtroende, säkerhet och ansvar.

Aquaprocesser

Företaget tillverkar vattenrening med kunskap för miljön i alla aspekter.

Sebra

Här är miljöarbetet i fokus i varje led av arbetet.

väg och trafik

Vi har under många år utvecklat metoder som ligger i framkant för allas miljö.