Våra miljörutiner

Vi kan hantera stora variationer av vattenflöde

Våra projekt handlar om att bygga om reningsanläggningar mestadels från 1960- och 70-talet. Samhällets krav på reningsverk har skärpts stegvis under en längre tid. Vår metod klarar kraven.

Vår lösning

Tekniken är satsvis rening. Det innebär att reningen sker på en i förväg bestämd mängd vatten. Reningstiden bestäms utifrån mängden förorening i inflödet.

uNDER JORD

All vår vattenrening sker i nergrävda betongcisterner. Detta för att kontrollera utsläpp av gaser och orenat vatten. Att hålla jämn temperatur ger bästa reningsresultat.

STRIKTA RUTINER

För att få bästa miljöresultat i våra byggreningsprojekt upprepas varje arbetsmoment bestämt enligt rutin. De kemikalier som används i hela processen utgör 0,07% av den totala mängden vatten hanterat. Detta rapporteras enligt miljökrav till ansvarig på respektive kommunen.

Slamhantering

Renat avloppsvatten avger slam. Vi löser detta med kraftig syresättning och omrörning, det dödar bakterier, virus och patogener. Den här processen minskar också slammets volym med mer än 60% och det återstående slammet används som jordförbättring och det är värdefullt för vår miljö.